Preambula

Tento štatút je jediným záväzným dokumentom upravujúcim pravidlá súťaže „Lunestil - levanduľa“ prebiehajúcej na sociálnej siete Facebook tak, aby podmienky tejto súťaže boli presne a zrozumiteľne určené (ďalej ako „štatút“).​

Skrátené verzie a výňatky tohto štatútu určené na reklamné a propagačné účely sú výlučne informačného charakteru a nezaväzujú vyhlasovateľa súťaže. Právne záväzné pravidlá súťaže sú k dispozícií na vyžiadanie od organizátora súťaže a na facebookovom profile „Lunestil SK“. Originál štatútu je uložený v sídle vyhlasovateľa súťaže.

 

Článok 1

Účel súťaže

 1. Účelom súťaže „Lunestil - pomiešaný obrázok“ je súťažnou formou priblížiť súťažiacim výhody a možnosť využívania prírodného doplnku výživy Lunestil od spoločnosti STADA PHARMA Slovakia, s. r. o
 2. Súťaž nie je hazardnou hrou podľa zákona č. 30/2019 Z.z.

Článok 2

Vyhlasovateľ, organizátor a zmluvní partneri súťaže

 1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je: STADA PHARMA Slovakia, s. r. o., so sídlom Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 43 937 969, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 50137/B (ďalej ako „vyhlasovateľ“).
 2. Technickým realizátorom súťaže je spoločnosť Effectvity, s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 9, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 35 852 160, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 28231/B, ktorej úlohou bude najmä zriadenie a spravovanie facebookového profilu „Kalciový sirup súťaž“, kontaktovanie výhercov, overenie ich záujmu o výhru, ako aj ochrana osobných údajov.

 

Článok 3

Trvanie a miesto konania súťaže

 1. Súťaž bude prebiehať na sociálnej sieti Facebook v období od 23.3. 2023 do 6.4. 2023, vrátane (ďalej ako „obdobie trvania súťaže“); súťaž bude ukončená vyžrebovaním výhercov súťaže a odovzdaním cien.

 

Článok 4

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa zapojí do súťaže v súlade s jej pravidlami a týmto štatútom (ďalej ako „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“). Osoby mladšie ako 18 rokov, ktoré sa do súťaže zapoja musia byť zastúpené svojím zákonným zástupcom, ktorý za neplnoletého súťažiaceho vykonáva všetky relevantné právne úkony, súhlasy a vyhlásenia.
 2. Každý súťažiaci, ktorý sa do súťaže zapojí, dáva vyhlasovateľovi svojou účasťou v súťaži súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže bez výhrad.
 3. Zo súťaže sú vylúčené osoby pracovno-právnom alebo obdobnom právnom vzťahu k vyhlasovateľovi a technickému realizovateľovi súťaže (napr. štatutárny orgán) alebo im blízke osoby v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak sa výhercom súťaže stane takáto osoba a vyhlasovateľ sa o tejto skutočnosti pri vynaložení primeranej starostlivosti dozvie, výhra v súťaži jej nebude odovzdaná.
 4. Zo súťaže bude tiež vylúčená každá osoba, ktorá sa do nej zapojila v rozpore s pravidlami tohto štatútu, dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi. O vylúčení účastníka súťaže rozhoduje vyhlasovateľ. Na vylúčenú osobu sa hľadí, akoby sa súťaže nebola zúčastnila. Ak skutočnosť zakladajúca vylúčenie účastníka súťaže zo súťaže sa stane známou až po prevzatí výhry vylúčenou osobou, vylúčená osoba je povinná výhru vyhlasovateľovi bezodkladne vrátiť.

 

Článok 5 

Pravidlá a priebeh súťaže

 1. Účastník súťaže sa môže do súťaže zapojiť iba počas obdobia jej trvania a to prostredníctvom komentára k výzve (alebo výzvam) zverejnenej na facebookovom profile „Lunestil SK“, kde splní zadanie súťaže - do komentára napíše názov byliny podľa inštrukcií v texte súťažného príspevku. Do žrebovania budú zapojení tí účastníci, ktorí odpovedia na výzvu. Druhým, dobrovoľným vstupom do súťaže je označenie “páčí sa mi to” na Facebookovú stránku Lunestil SK. 
 2. Každý účastník súťaže sa do súťaže môže každým zo spôsobov zapojiť iba raz.

 

Článok 6

Žrebovanie, kontaktovanie výhercov, odovzdanie cien

 1. Výherca ceny bude vyžrebovaný náhodným výberom z databázy účastníkov súťaže, ktorí sa platne zapojili do súťaže a splnili podmienky súťaže (ďalej ako „výhercovia“).
 2. Vyžrebovaný bude 1 výherca a 1 náhradník. V prípade, ak výherca nebude spĺňať podmienky súťaže, výhru získa náhradník .
 3. Žrebovanie sa uskutoční 7.4.2023 
 4. Výhercovia súťaže budú o svojej výhre oboznámení prostredníctvom príspevku o žrebovaní na facebookovom profile „Lunestil SK“, prostredníctvom komentára k súťažnému komentáru a tiež súkromnou správou prostredníctvom sociálnej siete Facebook, a to najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa žrebovania. Súťažiaci, ktorí nezískali výhru, nebudú nijako vyrozumení.
 5. Ak sa výhercovia súťaže v súlade s predchádzajúcimi odsekmi neprihlási o výhru, vyhlasovateľovi sa nepodarí výhercu kontaktovať, výherca výhru odmietne, vzdá sa výhry, výhru si neprevezme najneskôr do 5 pracovných dní, bude zo súťaže vylúčený alebo mu z iného dôvodu nebude priznaný nárok na výhru v súlade s týmto štatútom, jeho nárok na výhru týmto zaniká a na jeho miesto nastupuje náhradník podľa poradia, v akom bol náhradník vyžrebovaný. Na náhradníka sa primerane uplatnia ustanovenia tohto štatútu týkajúce sa výhercu súťaže. Výhra zostáva vyhlasovateľovi, ak výhru nenadobudol vyžrebovaný výherca súťaže ani žiaden z náhradníkov.
 6. Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Vyhlasovateľ súťaže zodpovedá za právne vady výhry. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady predmetov výhier iní ako právne vady a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.
 7. Vyhlasovateľ má právo výhru v súťaži výhercovi súťaže neodovzdať alebo požadovať jej vrátenie v prípade, ak sa zistí, že výherca súťaže nesplnil podmienky súťaže alebo všetky podmienky na odovzdanie výhry alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu.

 

Článok 7 

Výhry

 1. Výhrou v súťaži „Lunestil - levanduľa“ je balíček obsahujúci produkt Lunestil. Namiesto výhry nie je možné poskytnúť peňažnú alebo nepeňažnú náhradu ani iné plnenie. Výhra je neprenosná.
 2. Výhry zo súťaže nie sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZDP“).
 3. Vyhlasovateľ súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

 

Článok 8

Ochrana osobných údajov

 1. K spracúvaniu osobných údajov dochádza na základe Článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES za účelom vyhodnotenia súťaže, komunikácie s výhercom, doručenia výhier výhercovi.
 2. Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) a zákonom o ochrane osobných údajov dohliada zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť:
  kontaktné údaje zodpovednej osoby: Effectivity, s.r.o.
  e-mail : ludmila.hurajova@effead.com
  adresa: Rusovská cesta 9, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka
 1. Vaše práva podľa Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov
 • Právo na prístup : Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Právo na opravu : Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na vymazanie : Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolnosti. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo na obmedzenie spracúvania : Za určitých okolnosti ste oprávnení nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • Právo na prenosnosť údajov : Za určitých okolnosti máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 • Právo namietať : Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitimnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitimny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 • Právo podať sťažnosť : Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.
 • Ak nie ste spokojní s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 2 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

  V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov, môžete technického realizátora súťaže kontaktovať prostredníctvom zodpovednej osoby. Zmeny týkajúce sa podmienok spracúvania a ochrany osobných údajov sú zverejnené na našom webovom sídle formou aktualizácie tohto štatútu. Týmto spôsobom zabezpečíme, aby ste vždy mali k dispozícii aktuálne informácie o tom, za akých podmienok spracúvame vaše osobné údaje.

  INFORMÁCIE POSKYTNUTÉ DOTKNUTEJ OSOBE
  Dotknutá osoba : každá fyzická osoba, ktorá sa registrovala do súťaže „Lunestil - pomiešaný obrázok“ Vyhlasovateľ: STADA PHARMA Slovakia, s. r. o., so sídlom Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 43 937 969.
  Technický realizátor súťaže : spoločnosť Effectivity, s.r.o.
 1. Účel spracúvania osobných údajov: vyhodnotenie súťaže, komunikácia s výhercami a doručenie výhier výhercom.
 2. Zoznam osobných údajov: Osobné údaje sa zverejňujú najmä na facebookovom profile „Lunestil SK““ a to v rozsahu meno a priezvisko, prípadne nick. Osobné údaje, ktoré sa nezverejňujú na facebookovom profile „Lunestil SK“, avšak môžu byť vyhlasovateľom súťaže spracovávané: telefónne číslo a adresa trvalého pobytu, prípadne telefónne číslo a adresa trvalého pobytu zákonného zástupcu. Fotografie a video dokumentácia vytvorenou počas priebehu súťaže, uverejnená na profile sociálnych sieťach vyhlasovateľa.

 

Článok XI. 

Záverečné ustanovenia

 1. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia na facebookovom profile „Lunestil SK“. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do originálu tohto štatútu v sídle vyhlasovateľa.
 2. Ustanovenia tohto štatútu je možné jednostranne meniť a dopĺňať zo strany vyhlasovateľa jednostranným vyhlásením, pričom každá jednotlivá zmena alebo doplnenie je účinné okamihom zverejnenia spôsobom podľa bodu 1. tohto článku.
 3. V prípade rozporu ustanovení tohto štatútu s akýmkoľvek reklamným, propagačným alebo iným materiálom obdobnej povahy a určenia alebo iným oznámením vyhlasovateľa vo všetkých týchto prípadoch týkajúcich sa súťaže, majú vždy prednosť ustanovenia tohto štatútu.
 4. Osoby zapájajúce sa do súťaže vyjadrujú svoj bezvýhradný a bezpodmienečný súhlas s obsahom tohto štatútu.
 5. Na zaradenie do súťaže ani na výhru nie je právny nárok. Výhru z tejto súťaže nie je možné v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Výmena výhry za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Výherca súťaže nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu.
 6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo túto súťaž odvolať, prerušiť, odložiť alebo ukončiť bez vyhlásenia výhercu alebo odovzdania výhry.

 

V Bratislave dňa 23.3.2023