Oznámenie o ochrane osobných údajov podľa všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov (GDPR)

Predmetom tohto oznámenia je informovať vás o dôvode spracovania vašich osobných údajov prevádzkovateľom STADA PHARMA Slovakia, s.r.o., Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 43 937 969, zapísanom v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 50137/B. Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa vás, ako identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Nasledovné informácie vysvetľujú spôsob, akým sú vaše osobné údaje transparentne spracované.

Vaše osobné údaje spracovávame za nasledovnými účelmi:

1. Údaje o osobách, ktoré sú zmluvnými partnermi, zákazníkmi, dodávateľmi

Do tejto kategórie patria všetky údaje poskytnuté zákazníkmi alebo obchodnými (zmluvnými) partnermi spracovávané po dobu trvania vzájomného obchodného styku, a to najmä osobné údaje v nasledovnom rozsahu: identifikačné a kontaktné údaje našich obchodných partnerov (meno, pozícia, kontaktný údaj, e-mailová adresa, telefónne číslo a faxové číslo a informácie týkajúce sa obchodného styku).

Osobné údaje spracúvame za účelom vedenia obchodných vzťahov, uzatvárania zmlúv, spracovávania objednávok a vytvárania vlastných analýz, štatistík a hodnotení a plnenia našich právnych záväzkov a to napríklad za účelom vykonávania skríningových opatrení. Spracovanie údajov prebieha v zmysle Článku 6, ods. 1, písm. b), c), f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len Nariadenie GDPR). V prípade, že je základom pre spracovanie údajov oprávnený záujem v zmysle Článku 6 ods. 1 písm f) Nariadenia GDPR, náš oprávnený záujem spočíva v zodpovedaní otázok a udržiavaní obchodných vzťahov. Sprístupnenie vašich osobných údajov je potrebné pre účely udržania obchodného vzťahu. To znamená, že v prípade, ak sa rozhodnete nám vaše osobné údaje neposkytnúť, nebudeme s vami môcť nadväzovať a udržovať obchodné vzťahy.

Osobné údaje môžeme získavať za určitých okolností aj od zmluvných partnerov alebo distribútorov/dodávateľov, od ktorých naše výrobky odoberáte. Tieto zdroje nie sú verejne dostupné. S cieľom informovať vás a poradiť vám, spracovávame vaše identifikačné údaje spolu s aktuálnymi kontaktnými a identifikačnými údajmi o zdravotníckych pracovníkoch. Spracovanie údajov sa vykonáva na základe „compliance doložky“ Nariadenia GDPR. Osobné údaje získavame priamo od vás alebo ich získame nepriamo od našich zmluvných partnerov a/alebo distribútorov/dodávateľov, prípadne z verejne dostupných zdrojov na internete.

Vaše osobné údaje prevádzame do nasledujúcich kategórií príjemcov: poskytovatelia služieb a/alebo spoločnosti STADA, ktoré spracovávajú vaše žiadosti. Do tejto kategórie patrí spoločnosť STADA so sídlom v Slovenskej republike a zároveň aj spoločnosti STADA so sídlom v zahraničí. Do kategórie externých poskytovateľov služieb môžu patriť: poskytovatelia IT služieb, poskytovatelia služieb spracovania odpadu, poskytovatelia zasielateľských služieb, audítori, konzultanti alebo príslušné orgány verejnej moci.

V niektorých prípadoch môžu sídliť spoločnosti STADA a potenciálni poskytovatelia služieb, ktorým môžu byť sprístupnene vaše osobné údaje aj mimo EÚ.

2. Obchodné oddelenie

Naše obchodné oddelenie spracuváva osobné údaje zdravotníckych pracovníkov (napríklad farmaceutov a lekárov), ktoré sú potrebné v rámci plnenia úloh medicínskych reprezentantov. Patria sem najmä nasledovné osobne údaje: údaje zdravotníckych pracovníkov (napríklad o lekároch a farmaceutoch a prípadne o ich zamestnancoch), s ktorými prichádzajú medicínsky reprezentanti pri predaji do styku v rozsahu: meno, funkcia, obchodné kontaktné údaje, e-mail, adresa, telefónne číslo a faxové číslo alebo ktorí sú kontaktovaní priamo naším obchodným oddelením.

Tieto údaje spracovávame s cieľom zabezpečiť predaj našich produktov a uchovávame ich v našich CRM systémoch. Medicínsky reprezentanti môžu za určitých okolností spracovávať osobné údaje na účely zasielania oznámení, výkonu predaja našich produktov a udržiavania obchodných vzťahov s lekárňami alebo zdravotníckymi pracovníkmi (napríklad lekári a farmaceuti), prípadne na účely výkonu iných druhov aktivít, ako je napríklad vedenia zoznamu záujemcov. Okrem uvedeného môžu byť údaje použité aj na účely spracovania analýz, napríklad analýz údajov o odbyte, trendoch, vedení obchodných vzťahov, uzatváraní zmlúv, spracovávaní objednávok. Spracovanie údajov prebieha v zmysle Článku 6 ods. 1 písm. b) a f) Nariadenia GDPR. V prípade, že spracovanie údajov prebieha v zmysle Článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR je našim oprávneným záujmom optimalizácia obchodných procesov a marketingové kampane.

Sprístupnenie vašich osobných údajov nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, avšak sprístupnenie vašich údajov s cieľom zabezpečiť predaj našich produktov môže byť v určitých prípadoch nevyhnutné. To znamená, že sprístupnenie vašich osobných údajov nie je právne záväzným. Ak sa rozhodnete, že nám vaše osobné údaje nesprístupnite, za určitých okolností s vami naši medicínsky reprezentanti nebudú môcť komunikovať.

Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť nasledovným skupinám príjemcov: pridružené spoločnosti pre údržbu CRM systémov, poskytovatelia IT služieb, spolupráca s lekárňami, poskytovatelia zasielateľských služieb, konzultačné spoločnosti, poskytovatelia analytických služieb alebo poskytovatelia marketingových služieb.

Spracovanie vašich osobných údajov prebieha najmä v Slovenskej republike.

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené aj zahraničným pridruženým spoločnostiam a to napríklad za účelom údržby našich IT systémov.

3. Organizovanie súťaží, lotérií a prieskumov

Organizujeme súťaže, lotérie a prieskumy medzi rôznymi cieľovými skupinami. Spracovávame osobné údaje osôb, ktoré sa zúčastnili súťaží, lotérii alebo prieskumov (konkrétne v rozsahu meno, funkcia, obchodné alebo osobné kontaktné údaje, e-mailová adresa, telefónne číslo).

Tieto údaje spracovávame za účelom usporiadaní súťaže alebo prieskumu. Spracovanie údajov prebieha v zmysle Článku 6 ods. 1 písm. a ) Nariadenia GDPR.

Sprístupnenie vašich osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou, avšak je často nevyhnuté pre účasť v súťaži, lotérii alebo prieskume. To znamená, že sprístupnenie vašich osobných údajov nie je právne záväzným. Ak sa rozhodnete, že nám vaše osobné údaje nesprístupnite, obvykle sa nebudete môcť súťaže alebo prieskumu zúčastniť.

Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť nasledovným skupinám príjemcov: pridružené spoločnosti, externí poskytovatelia služieb (poskytovatelia zasielateľských služieb, poskytovatelia IT služieb, poskytovatelia služieb spracovania odpadu, vydavatelia a výrobcovia web médií), poverení spracovaním alebo vyhodnotením výsledkov súťaže alebo prieskumu.

Vaše údaje sú spracovávané v rámci Slovenskej republiky.

4. E-mailová korešpondencia

V rámci e-mailovej korešpondencie spracovávame nasledovné osobné údaje: osobné údaje odosielateľov a príjemcov e-mailov (v rozsahu meno, funkcia, obchodné alebo osobné kontaktné údaje, e-mailová adresa, telefónne číslo, faxové číslo) ako aj ďalšie osobné údaje, ktoré môžete sprístupniť prostredníctvom vášho elektronického podpisu alebo v texte vášho e-mailu.

Tieto údaje spracúvame pre účely komunikácie so všetkými zúčastnenými stranami. Právnym základom pre spracovanie údajov je Článok 6 ods. 1 písm. a) a f) Nariadenia GDPR. V prípade, že spracovanie údajov prebieha v zmysle Článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR je našim oprávneným záujmom možnosť reagovať na otázky a vedenie e-mailovej komunikácie v obchodnom styku.

Sprístupnenie vašich osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou, avšak sprístupnenie je často nevyhnuté pre komunikáciu prostredníctvom e-mailu. To znamená, že sprístupnenie vašich osobných údajov nie je právne záväzným. Ak sa rozhodnete, že nám vaše osobné údaje nesprístupnite, obvykle s vami nebudeme prostredníctvom e-mailu môcť komunikovať.

Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť nasledovným skupinám príjemcov: pridružené spoločnosti (resp. poverení zamestnanci pridružených spoločností), externí poskytovatelia služieb, napríklad poskytovatelia IT služieb, konzultačné spoločnosti alebo audítori.

V niektorých prípadoch môžu sídliť pridružené spoločnosti a poskytovatelia služieb, ktorým môžu byť sprístupnene vaše osobné údaje mimo EÚ.

5. Kontakt iniciovaný prostredníctvom digitálnych kanálov skupiny STADA (zdravotné údaje)

Pri odpovedaní na otázky prijaté do funkčných e-mailových schránok STADA, ako sú napríklad [email protected] prostredníctvom sociálnych sietí alebo prostredníctvom našich kontaktných formulárov na internete, spracovávame všetky údaje odosielateľa (meno, spoločnosť, pozícia, obchodné alebo súkromné kontaktné informácie, e-mailová adresa, telefónne číslo, faxové číslo) ako aj ďalšie osobné údaje, ktoré môže odosielateľ o sebe sprístupniť písomne alebo ústne v texte správy alebo počas priebehu komunikácie. V uvedenom prípade môže ísť aj o údaje o zdravotnom stave.

Účelom spracovania osobných údajov je v tomto prípade poskytnutie odpovede na vaše otázky. Ak nám prostredníctvom uvedených kanálov nahlásite vedľajšie účinky našich produktov, zistenia budú bezodkladne postúpené povereným kolegom zodpovedajúcim za oddelenie bezpečnosti liekov.

Právnym základom pre spracovanie údajov je Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.

Sprístupnenie vašich osobných údajov nie je právne záväzným. Ak sa rozhodnete, že nám vaše osobné údaje nesprístupnite, nesprístupnenie vašich údajov má nasledovné následky: vaša žiadosť nebude môcť byť spracovaná.

Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť nasledovným skupinám príjemcov: príjemcovia, ktorým bola vaša žiadosť postúpená na spracovanie, zamestnanci pridružených spoločností, externí poskytovatelia služieb, poskytovatelia IT služieb a konzultačné spoločnosti.

V prípadoch, ktoré môžu byť relevantné pre poistné udalosti, môžu byť vaše údaje sprístupnené aj príslušnej poisťovni, ktorá by vás za týmto účelom mohla priamo kontaktovať.

V prípade ak váš dopyt zahŕňa zahraničnú krajinu, môžu byť vaše údaje sprístupnené pridruženým spoločnostiam so sídlom v zahraničí, vrátane krajín nachádzajúcich sa mimo EÚ.

6. Zásady využívania vizitiek

Vizitky sú štandardne vymieňané v rámci obchodných kontaktov, na veľtrhoch alebo obdobných podujatiach.

Osobné údaje, ktoré sú uvedené vo vizitke, spracúvame za účelom možnosti spätného nadviazania kontaktu, prípadne spätnej aktualizácie vašich údajov a za účelom uloženia vašich údajov do adresára Outlook alebo nášho CRM systému.

To znamená, že nemáte zákonnú povinnosť nám vaše údaje sprístupniť. Ak sa rozhodnete, že nám vaše osobné údaje nesprístupnite, nesprístupnenie má nasledovné následky: vaše vizitky nezískavame a zároveň ich ani nepoužívame.

Právnym základom pre spracovanie údajov je Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. GDPR.

Vaše osobné údaje môžeme postúpiť kontaktnej poverenej osobe v rámci skupiny STADA.

Vaše údaje môžu byť sprístupnené pridruženým spoločnostiam so sídlom v zahraničí, vrátane krajín nachádzajúcich sa mimo EÚ.

7. Objedávanie vzoriek liečiv

V zmysle zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o reklame) je reklama liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis alebo na veterinárny lekársky predpis v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zakázaná, avšak okrem všeobecných požiadaviek na reklamu liekov obsahuje Zákon reklame aj špecifické požiadavky na reklamu liekov adresovanú odbornej verejnosti. V prípade odbornej verejnosti zákon stanovuje výnimku a zákaz reklamy zakotvený v § 8 ods. 4 sa na tieto lieky nevzťahuje.

V prípade ak si od náš vyžiadate vzorky liečiv, vaše osobné údaje spracovávame v nasledovnom rozsahu: meno, obchodný kontakt, vaša pozícia, počet kusov vzoriek, ktoré vám boli zaslané. Právnym základom pre spracovanie údajov je Článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, Zákon o reklame a zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Sprístupnenie vašich osobných údajov nie je právne záväzným, avšak sprístupnenie vašich osobných údajov je nevyhnutné pre účely uzatvorenia zmluvy. To znamená, že nemáte povinnosť nám vaše osobné údaje sprístupniť. Ak sa rozhodnete, že nám vaše osobné údaje nesprístupnite, nebudete mať možnosť objednať vzorky liečiv.

Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť nasledovným skupinám príjemcov: poskytovatelia zasielateľských služieb, pridružené spoločnosti a poskytovatelia analytických služieb.

Spracovanie vašich osobných údajov prebieha najmä v Slovenskej republike.

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené aj zahraničným pridruženým spoločnostiam a to napríklad za účelom údržby našich IT systémov.

8. Reklama prostredníctvom faxu, telefonicky a e-mailom

V rámci našej činnosti vykonávame reklamné a informačné opatrenia s cieľom informovať našich zákazníkov o aktuálnych ponukách, informáciách a službách. V uvedenej súvislosti vaše osobné údaje spracovávame v nasledovnom rozsahu: meno, funkcia, obchodný kontakt, e-mailová adresa, telefónne číslo, faxové číslo.

Právnym základom pre spracovanie údajov je udelenie vášho súhlasu (Článok 6 ods. 1 Nariadenia GDPR) alebo náš oprávnený záujem v zmysle Článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.

Sprístupnenie vašich osobných údajov nie je právne záväzným. To znamená, že nemáte povinnosť nám vaše osobné údaje sprístupniť. Ak sa rozhodnete, že nám vaše osobné údaje nesprístupnite, nebudete mať možnosť prijímať informácie/reklamu prostredníctvom vyššie uvedených kanálov, v súvislosti s ktorými ste neudelili váš súhlas alebo pre ktoré STADA nemôže uplatniť svoj oprávnený záujem.

Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť nasledovným skupinám príjemcov: call centrá, spoločnosť poskytujúca zasielateľské služby v oblasti reklamy, prepravné spoločnosti, tlačiarenské služby a poskytovatelia IT služieb.

Spracovanie vašich osobných údajov prebieha najmä v Slovenskej republike.

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené aj zahraničným pridruženým spoločnostiam a to napríklad za účelom údržby našich IT systémov.

9. Registrácia na podujatia

Pri účasti na podujatiach môžu byť vaše osobné údaje spracovávame v nasledovnom rozsahu: meno, funkcia, obchodný kontakt, e-mailová adresa, telefónne číslo, faxové číslo.

Právnym základom pre spracovanie údajov je udelenie vášho súhlasu (Článok 6 ods. 1 Nariadenia GDPR) alebo náš oprávnený záujem v zmysle Článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.

Sprístupnenie vašich osobných údajov nie je právne záväzným. To znamenám, že nemáte povinnosť nám vaše osobné údaje sprístupniť. Ak sa rozhodnete, že nám vaše osobné údaje nesprístupnite, nebudeme vás môcť kontaktovať za účelom poskytnutia informácie o usporadúvanom podujatí a nebudete mať možnosť zúčastniť sa podujatia.

V prípade, že údaje nie sú získavané priamo od vás, vaše osobné údaje môžeme získať aj z miesta konania podujatia a to napríklad od organizátora podujatia. V závislosti od typu konkrétneho podujatia môžu byť údaje verejne sprístupnené. Napríklad účastníci konkrétneho podujatia môžu byť verejne publikovaní na stránkach organizátora podujatia.

Vaše osobné údaje prevádzame do nasledujúcich kategórií príjemcov: spoločnosti poskytujúce služby v oblasti spoluorganizácii podujatí, spoločnosti poskytujúce zasielateľské služby za účelom zasielania pozvánok a/alebo informačných materiálov a poskytovatelia IT služieb.

Spracovanie vašich osobných údajov prebieha najmä v Slovenskej republike.

Vaše osobné údaje môžu byť spracované aj v zahraničí.

10. Newsletter

Ponúkame rôzne spôsoby prihlásenia sa na odber newsletter-ov. V rámci zasielania newsletter-ov spracúvame osobné údaje príjemcov newsletter-ov v nasledovnom rozsahu: druh adresy, titul, meno, inštitúcia, pozícia, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Právnym základom pre spracovanie údajov je udelenie vášho súhlasu (Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR) alebo náš oprávnený záujem v zmysle Článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.

Sprístupnenie vašich osobných údajov nie je právne záväzným. To znamenám, že nemáte povinnosť nám vaše osobné údaje sprístupniť. Ak sa rozhodnete, že nám vaše osobné údaje nesprístupnite, nebudete mať možnosť prihlásenia sa na odber newsletter-ov.

Spracovanie vašich osobných údajov prebieha najmä v Slovenskej republike.

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené aj zahraničným pridruženým spoločnostiam a to napríklad za účelom údržby našich IT systémov.

11. Hlásenie o nežiaducich účinkoch (bezpečnostné údaje)

V prípade, že nás informujete o podozreniach na nežiaduce účinky, o podozrení na nedostatočnú účinnosť lieku, vystavení účinku počas tehotenstva a dojčenia alebo o iných podozreniach týkajúcich sa našich liekov, ktoré je potrebné zdokumentovať, spracúvame vaše osobné údaje s cieľom overenia a prešetrenia, aby sa zaistilo bezpečné používanie našich liekov, zdravotníckych pomôcok, výživových doplnkov a kozmetiky a plnenie našich zákonných povinností týkajúcich sa vykazovania a spracúvania príslušnej dokumentácie.

S týmto cieľom spracúvame od ohlasovateľa, v našej centrálnej databáze na sledovanie bezpečnosti liekov, osobné údaje ohlasovateľa v nasledovnom rozsahu, ktoré sme zo zákona povinní uchovávať: meno, kontaktné údaje, e-mailová adresa, telefónne číslo, medicínska kvalifikácia.

Od dotknutej osoby, u ktorej sa vyskytol nežiaduci účinok, nedostatočná účinnosť, bola vystavená účinkom lieku počas tehotenstva a dojčenia alebo má iné podozrenia, ktoré si vyžadujú zdokumentovanie spracúvame údaje v nasledovnom rozsahu: iniciály, dátum narodenia, vek, veková skupina, pohlavie a informácie súvisiace so zdravotným stavom, ktoré dotknutá osoba sprístupní a sú potrebné pre zdokumentovanie a vyhodnotenie hlásenia.

To znamená, že údaje súvisiace so zdravotným stavom sú vo všeobecnosti získavané prostredníctvom anonymného formulára, pokiaľ sa nerozhodnete podať hlásenie o nežiaducich účinkoch sami. Právnym základom na spracovanie údajov sú príslušné právne predpisy o bezpečnosti liekov a zdravotníckych pomôcok Európskej únie, členských štátov a tretích krajín. Osobné údaje získavame a spracúvame iba v rozsahu nevyhnutnom v zmysle právnych predpisov.

Sprístupnenie vašich osobných údajov nie je právne záväzným. To znamenám, že nemáte povinnosť nám vaše osobné údaje sprístupniť. Ak sa rozhodnete, že nám vaše osobné údaje nesprístupnite, má to nasledovné dôsledky: vaše údaje budú zaznamenávané v anonymnej podobe. To znamená, že vás nemôžeme kontaktovať, napríklad, ak máme akékoľvek ďalšie otázky.

Alternatívne, ako dotknutá osoba, môžete tiež požiadať svojho lekára, lekárnika alebo iného zdravotníckeho pracovníka, ktorý sa podieľa na liečbe alebo tretiu stranu, aby sprostredkoval hlásenie – v tomto prípade získame iba vaše pseudonymizované údaje, na základe ktorých vás nebudeme môcť identifikovať.

Máte tiež možnosť zaslať príslušné oznámenie priamo zodpovedným orgánom. Ak napríklad vy, ako lekár alebo lekárnik, podliehate zákonným alebo profesionálnym povinnostiam hlásiť vyššie uvedené udalosti, môžete si svoju povinnosť splniť aj priamo nahlásením správy zodpovedným orgánom.Ak údaje neboli získane priamo od vás, získali sme vaše údaje z nasledovných zdrojov:

váš lekár, lekárnik alebo iný zdravotnícky pracovník, ktorý sa podieľa na liečbe alebo príbuzný, váš právny zástupca alebo iná osoba, ktorej ste o vás poskytli tieto informácie. Údaje tohto druhu tiež získavame od príslušných orgánov dohľadu v rámci EÚ ako aj mimo EÚ, buď priamo, alebo prostredníctvom databázy pre strednú Európu. Uvedené zdroje nie sú verejne dostupné. Vo všetkých obdobných prípadoch získavame osobné údaje týkajúce sa zdravotného stavu pacienta iba v anonymizovanej podobe, v ktorej by sme ich rovnako aj sami spracovávali. Údaje, na základe ktorých je možné identifikovať ohlasovateľov získavame iba od jednotlivcov, ktorí nás o nežiaducich účinkoch informujú osobitne a to v rovnakom rozsahu, v akom by sme ich získali prostredníctvom našich zdrojov.

Vaše osobné údaje prenášame do nasledovných kategórií príjemcov: aby sme splnili zákonné povinnosti týkajúce sa zaistenia bezpečnosti liekov a zdravotníckych pomôcok, sprístupňujeme údaje prostredníctvom našej centrálnej databázy bezpečnosti liekov uzavretej skupine používateľov pozostávajúcej zo zamestnancov spoločnosti STADA Arzneimittel AG, jej dcérskych spoločností a externých poskytovateľov služieb priamo poverených úlohami, ktoré sa týkajú bezpečnosti liekov a zdravotníckych pomôcok. Ostatní zamestnanci STADA Arzneimittel AG, jej dcérskych spoločností a externí poskytovatelia služieb dostávajú anonymné vyhodnotenia týchto údajov podľa potreby, napríklad v závislosti od frekvencie určitých skutočností v rámci určitých skupín pacientov. V prípadoch, kedy sú údaje sprístupnené aj externým stranám, boli uzatvorené príslušné dohody s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Okrem vyššie uvedeného, zabezpečujeme prenos údajov v súlade s našimi zákonnými povinnosťami vykazovania príslušným orgánom dohľadu v rámci EÚ ako aj mimo EÚ a zmluvným partnerom v rámci EÚ ako aj mimo EÚ, a to najmä v prípadoch kedy je prenos údajov potrebný na splnenie našej zákonnej povinnosti viesť dokumentáciu a povinností týkajúcich sa podávania výkazov týkajúcich sa bezpečnosti liekov a zdravotníckych pomôcok. Údaje sprístupňujeme prostredníctvom našej centrálnej databázy bezpečnosti liekov uzavretej skupine používateľov pozostávajúcej zo zamestnancov spoločnosti STADA Arzneimittel AG, jej dcérskych spoločností a externých poskytovateľov služieb priamo poverených úlohami, ktoré sa týkajú bezpečnosti liekov a zdravotníckych pomôcok. Ostatní zamestnanci STADA Arzneimittel AG, jej dcérskych spoločností a externí poskytovatelia služieb dostávajú anonymné vyhodnotenia týchto údajov podľa potreby, napríklad v závislosti od frekvencie určitých skutočností v rámci určitých skupín pacientov. V prípadoch, kedy sú údaje sprístupnené aj externým stranám, boli uzatvorené príslušné dohody s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Okrem vyššie uvedeného, zabezpečujeme prenos údajov v súlade s našimi zákonnými povinnosťami vykazovania príslušným orgánom dohľadu v rámci EÚ ako aj mimo EÚ a zmluvným partnerom v rámci EÚ ako aj mimo EÚ, a to najmä v prípadoch kedy je prenos údajov potrebný na splnenie našej zákonnej povinnosti viesť dokumentáciu a povinností týkajúcich sa podávania výkazov týkajúcich sa bezpečnosti liekov a zdravotníckych pomôcok. V prípadoch, kedy sú údaje sprístupnené aj externým partnerom, boli uzatvorené príslušné dohody s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

12. Kniha návštev a systém riadenia návštev

Pri návšteve našich priestorov sú, resp. môžu byť návštevníci (zamestnanci externých spoločností alebo iní návštevníci) požiadaní, aby sa zaregistrovali do našej knihy návštev/systému riadenia návštev alebo sú do systému riadenia návštev zapísaní.

Tieto údaje spracovávame, za účelom zaistenia bezpečnosti v našich priestoroch. Právnym základom pre náš oprávnený záujem pre spracovanie údajov v zmysle Článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR je zachovanie bezpečnosti v našich priestoroch.

Sprístupnenie vašich osobných údajov nie je právne záväzným, avšak opatrenie je nevyhnutné za účelom zachovania bezpečnosti v našich priestoroch. To znamenám, že nemáte povinnosť nám vaše osobné údaje sprístupniť. Ak sa rozhodnete, že nám vaše osobné údaje nesprístupnite, nebudete mať možnosť vstúpiť do našich priestorov.

Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť nasledovným skupinám príjemcov: poskytovatelia bezpečnostných služieb, poskytovatelia IT služieb, poskytovatelia služieb spracovania odpadu, prípadne audítori, a v opodstatnených prípadoch aj príslušné orgány verejnej moci.

Spracovanie vašich osobných údajov prebieha výlučne v Slovenskej republike.

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené aj zahraničným pridruženým spoločnostiam a to napríklad za účelom údržby našich IT systémov.

13. Žiadosti o vzorky (v niektorých prípadoch údaje o zdravotnom stave)

V rámci našich marketingových kampaní ponúkame možnosť odberu vzoriek našich výrobkov.

V prípade ak sa rozhodnete si tieto vzorky objednať, vaše osobné údaje spracovávame v nasledovnom rozsahu: meno, titul, kontaktné údaje, e-mail, vaše telefónne a faxové číslo a prípadne údaje o vašej diagnóze a to na účely spracovania žiadosti o vzorky.

Právnym základom pre náš oprávnený záujem pre spracovanie údajov je Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR.

Sprístupnenie vašich osobných údajov nie je právne záväzným. To znamenám, že nemáte povinnosť nám vaše osobné údaje sprístupniť. Ak sa rozhodnete, že nám vaše osobné údaje nesprístupnite, nebude možné sprocesovať vašu žiadosť o vzorky, respektíve vám vzorky zaslať.

Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť nasledovným skupinám príjemcov: poskytovatelia IT služieb a poskytovatelia zasielateľských služieb.

Spracovanie vašich osobných údajov prebieha najmä v Slovenskej republike. Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené aj zahraničným pridruženým spoločnostiam a to napríklad za účelom údržby našich IT systémov.

14. Publikovanie fotografií a videí

V priebehu interných ale aj externých podujatí môžu byť vyhotovované fotografie a videá, čo zahŕňa spracovanie záberov alebo fotografii zúčastnených osôb, prípadne aj ich mien. Účelom tohto spracovania je výkon komunikačných opatrení.

Právnym základom pre spracovanie údajov je udelenie vášho súhlasu (Článok 6 ods. 1 Nariadenia GDPR) alebo náš oprávnený záujem v zmysle Článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.

Sprístupnenie vašich osobných údajov nie je právne záväzným. To znamenám, že nemáte povinnosť nám vaše osobné údaje sprístupniť. Ak sa rozhodnete, že nám vaše osobné údaje nesprístupnite, zábery alebo fotografie vašej osoby nebudú vyhotovené alebo publikované.

Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť nasledovným skupinám príjemcov: poskytovatelia IT služieb.

Spracovanie vašich osobných údajov prebieha najmä v Slovenskej republike. Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené aj zahraničným pridruženým spoločnostiam a to napríklad za účelom údržby našich IT systémov.

15. Facebook Messenger

Spoločnosť STADA komunikuje aj prostredníctvom platformy Facebook Messenger, kde môžu byť zodpovedané otázky týkajúce sa zdravia. Kliknutím na reklamu môžete byť presmerovaní na Facebook Messenger, kde sa začne konverzácia (prieskum) s naším pracovníkom. Účasť je dobrovoľná! Právnym základom pre spracovanie údajov je udelenie vášho súhlasu. Súhlas môžete kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti odvolať (podrobnosti týkajúce sa uplatňovania vašich práv nájdete uvedené nižšie). Na účely prieskumu spracovávame vaše profilové meno, ktoré získavame sprístupnením od Facebook-u a odpovede z konverzácie. Tieto údaje spracovávame na anonymnej báze. Upozorňujeme, že na základe vašich odpovedí môže byť následne možné vyvodiť závery týkajúce sa vašich zdravotných údajov. Tieto odpovede však nikdy nebudú spárované s vašimi osobnými údajmi.

Adresy a odkazy na informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov služby Facebook:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; https://www.facebook.com/policy.php;

ďalšie informácie týkajúce sa získavania údajov: http://www.facebook.com/help/186325668085084

http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications

ako aj: http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.

Facebook je držiteľom licencie Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

V prípade ak sa poskytovatelia služieb alebo pridružené spoločnosti nachádzajú mimo EÚ, nie je možné garantovať primeranú úroveň ochrany údajov v porovnaní s úrovňou ochrany údajov v Európskej únii. To znamená, že zákony o ochrane údajov v krajine, do ktorej môžu byť vaše údaje sprístupnené, neposkytujú rovnaký rozsah ochrany ako v Slovenskej republike.

V dôsledku vyššie uvedeného sme prijali príslušné ochranné opatrenia na zabezpečenie ochrany údajov: globálny kódex správania (Code of Conduct) pre celú skupinu STADA, štandardizovaný formát zmlúv alebo štandardizované zmluvné doložky v rámci skupiny STADA a s externými poskytovateľmi služieb.

Globálny kódex správania (Code of Conduct) možno získať na internetovej stránke:

https://www.stada.com/about-stada/compliance

Zmluvy týkajúce sa zákaziek na spracovanie údajov subdodávateľom boli uzatvorené v súlade s Článkom 28 Nariadenia GDPR a štandardné zmluvné doložky pre prenos osobných údajov spracovateľom usadeným v tretích krajinách v súlade s požiadavkami EÚ.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&qid=1583705112105&from=EN

Vo vyššie uvedených prípadoch neexistuje zautomatizovaný systém rozhodovania, založený výlučne na automatizovanom spracovaní, vrátane vytvárania profilov, ktorý môže mať právne dôsledky alebo by sa vás mohol akýmkoľvek obdobným spôsobom dotýkať.

STADA vymaže vaše osobné údaje:
• na základe zákonných alebo zmluvných lehôt na výmaz,
• ak je spracovanie založené na vašom súhlase, spracúvame tieto údaje, kým svoj súhlas nezrušíte.

V zmysle pravidiel všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov si môžete voči nám uplatniť nasledujúce práva:
• právo na informácie,
• právo na opravu,
• právo obmedziť spracovanie,
• právo na vymazanie / byť zabudnutý,
• práva na prenosnosť údajov,
• právo na vznesenie námietok.

Ak chcete uplatniť jedno z vyššie uvedených práv, môžete nás kedykoľvek kontaktovať: [email protected].

Zodpovednú osobu pre spracovanie osobných údajov môžete kontaktovať na adrese [email protected].

V prípade, že máte podozrenie, že vaše osobné údaje nie sú spracovávane v súlade s právnymi predpismi kontaktujte nás prosím na adrese [email protected].

Zároveň máte právo obrátiť sa na vnútroštátny orgán dozoru nad ochranou osobných údajov.

Nasledovný odkaz vás presmeruje na stránky vnútroštátneho orgánu dozoru nad ochranou osobných údajov:

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk